Algemene Voorwaarden Culaza

Hieronder vind je onze Algemene Voorwaarden. Deze zijn steeds van toepassing als je gebruik maakt van de diensten die wij aanbieden of een bestelling plaatst. De Algemene Voorwaarden bevat belangrijke informatie voor jou als Huurder. Lees deze daarom goed door. Wij raden je verder aan deze voorwaarden op te slaan of af te drukken, zodat je ze op een later moment nog eens kunt teruglezen.

Lees hier meer over onze productspecifieke voorwaarden.

Artikel 1. Definities

 1. Account: de online omgeving, waar Huurder gebruik van kan maken op de Website van Culaza.
 2. Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden.  
 3. Culaza: Go Circular B.V., handelend onder de naam Culaza, gevestigd aan de Hatertseweg 845, 6535 ZT te Nijmegen en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 72499478.
 4. Huurder: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een Overeenkomst sluit met Verhuurder en/of zich geregistreerd heeft op de Website.
 5. Overeenkomst: iedere afspraak of Overeenkomst tussen Verhuurder en Huurder, en waarvan onderhavige voorwaarden onderdeel uitmaken.
 6. Verhuurder: de rechtspersoon of natuurlijke persoon, die handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf, die producten ten verhuur- koop aanbiedt via de Website.
 7. Website: de website van Culaza, te raadplegen via https://www.culaza.nl inclusief alle bijbehorende (sub)domeinen.

Artikel 2.Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

 1. Op alle aanbiedingen, Overeenkomsten en leveringen van Verhuurder zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. Indien Huurder in zijn opdracht, bevestiging of mededeling inhoudende aanvaarding bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in de Algemene Voorwaarden, zijn deze voor Verhuurder slechts bindend indien en voor zover deze door Verhuurder uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
 3. Voor het geval dat naast deze Algemene Voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, zijn die voorwaarden ook van toepassing, maar kan Huurder zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 3. Registratie

 1. Om optimaal gebruik te maken van de Website, kan Huurder zich registreren via het registratieformulier/de account-aanmeldmogelijkheid op de Website.
 2. Tijdens de registratieprocedure kiest Huurder een gebruikersnaam en wachtwoord waarmee hij na registratie kan inloggen op de Website. Huurder is zelf verantwoordelijk voor het kiezen van een voldoende betrouwbaar wachtwoord.
 3. Huurder dient zijn inloggegevens, gebruikersnaam en wachtwoord strikt geheim te houden. Culaza is niet aansprakelijk voor misbruik van de inloggegevens en mag er steeds vanuit gaan dat een Huurder die zich aanmeldt op de Website ook daadwerkelijk die Huurder is. Al hetgeen gebeurt via het Account van Huurder, valt onder de verantwoordelijkheid en het risico van Huurder.
 4. Indien Huurder weet of vermoedt dat zijn inloggegevens in handen van onbevoegden zijn gekomen, dient hij zo spoedig mogelijk zijn wachtwoord te wijzigen en/of Culaza daarvan in kennis te stellen, zodat Culaza gepaste maatregelen kan nemen.

Artikel 4. Prijzen en informatie

 1. Alle op de Website vermelde prijzen zijn inclusief btw en, tenzij op de Website anders vermeld, andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
 2. Indien er verzendkosten worden gerekend, zal dit duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst worden vermeld. Daarnaast zullen deze kosten in het bestelproces apart worden weergegeven.
 3. Indien een borg wordt gerekend, zal dit duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst worden vermeld. Deze kosten zullen in het bestelproces apart worden weergegeven. De borgsom zal direct bij het plaatsen van de bestelling betaald moeten worden.
 4. De inhoud van de Website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Culaza kan echter niet garanderen dat alle informatie op de Website te allen tijde juist en volledig is. Alle prijzen en overige informatie op de Website en in andere van Culaza afkomstige materialen zijn dan ook onder voorbehoud van kennelijke programmeer-en typefouten.
 5. Culaza kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor (kleur)afwijkingen ten gevolge van beeldschermkwaliteit.

Artikel 5. Totstandkoming Overeenkomst

 1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Huurder van het aanbod van Verhuurder en het voldoen aan de daarbij door Verhuurder gestelde voorwaarden.
 2. Indien Huurder het aanbod via elektronisch weg heeft aanvaard, bevestigt Culaza onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, heeft Huurder de mogelijkheid de Overeenkomst te ontbinden.
 3. Indien blijkt dat bij de aanvaarding of op andere wijze aangaan van de Overeenkomst door Huurder onjuiste gegevens zijn verstrekt, heeft Verhuurder het recht om pas aan haar verplichting te voldoen nadat de juiste gegevens zijn ontvangen.
 4. Verhuurder kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen en door een derde partijen laten informeren of Huurder aan zijn betalingsverplichtingen (kredietcheck) kan voldoen, maar ook van alle feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de Overeenkomst. Indien Verhuurder op grond van dit onderzoek en/of negatief klantadvies van een derde partij goede gronden heeft om de Overeenkomst niet aan te gaan, is zij gerechtigd om gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te stellen, zoals vooruitbetaling te verbinden.
 5. Huurder dient er zorg voor te dragen dat de door hem opgegeven adres- en betaalgegevens correct zijn.

Artikel 6. Verplichtingen van de Verhuurder

 1. Verhuurder zal de Overeenkomst in alle groots mogelijke zorgvuldigheid uitvoeren en staat ervoor in dat de gehuurde producten bij levering in goede staat zijn en naar behoren en redelijke verwachting functioneren.
 2. Verhuurder zal de producten op de overeengekomen datum ter beschikking stellen aan Huurder op het adres dat Huurder hiervoor heeft verstrekt. Als Verhuurder het gehuurde niet op de afgesproken datum kan leveren, is Huurder tot aan het moment van levering geen huur verschuldigd. Verhuurder is niet aansprakelijk voor schade van Huurder als gevolg van niet tijdige levering, tenzij dit te wijten is aan opzet of bewuste roekeloosheid van Verhuurder.
 3. Verhuurder streeft ernaar om een product zo spoedig mogelijk te repareren/vervangen. Mocht reparatie of vervanging langer duren dan 5 werkdagen, nadat het product ontvangen is op het opgegeven retour adres, ontvang je compensatie over het aantal dagen dat je geen gebruik kon maken van het product. Deze compensatie start 5 werkdagen na ontvangst bij het opgegeven retour adres.

Artikel 7. Verplichtingen van de Huurder

 1. Huurder zal ervoor zorgen dat op het aflevermoment een bevoegd persoon aanwezig is voor de inontvangstneming van de producten. Als er geen bevoegd persoon aanwezig is, mag Verhuurder de gehuurde producten retour nemen waarbij Huurder gehouden blijft de daardoor ontstane (transport)kosten te vergoeden.
 2. Op het moment dat Huurder beschikking krijgt over de gehuurde producten, is Huurder gehouden deze op gebreken te inspecteren. Na constatering van een gebrek dient Huurder dit zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 2 werkdagen aan Verhuurder te melden.
 3. Tegen het einde van de huurtermijn is Huurder gehouden de gehuurde producten in dezelfde staat als waarin deze werden geleverd ter beschikking te stellen aan Verhuurder, tenzij Verhuurder afwijkende instructies heeft gegeven. Indien tussen Huurder en Verhuurder een beschrijving van de staat van het gehuurde is opgemaakt, zal de Huurder de producten opleveren overeenkomstig deze beschrijving.
 4. In het geval Huurder de gehuurde producten na het einde van de huur onrechtmatig onder zich houdt, mag Verhuurder voor zolang dit voortduurt een vergoeding eisen die gelijk is aan de huurprijs van deze producten.
 5. Gezien Huurder aansprakelijk is voor schade aan of verlies van het gehuurde, is het aan Huurder om zich hiertegen afdoende te verzekeren.

Artikel 8. Bemiddeling

 1. Culaza is uitsluitend tussenpersoon (bemiddelaar) bij de totstandkoming van de Overeenkomst tussen Huurder en Verhuurder. Culaza maakt geen onderdeel uit van de Overeenkomst tussen Huurder en Verhuurder. Culaza draagt daarom zelf geen zorg voor het aanbod en de kwaliteit van producten van Verhuurder; dit is de verantwoordelijkheid van de Verhuurder zelf. Culaza is niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit de Overeenkomst tussen Huurder en Verhuurder.

Artikel 9. Herroepingsrecht

 1. Huurder heeft het recht de op afstand gesloten Overeenkomst met Verhuurder binnen veertien (14) dagen, zonder opgave van redenen, kosteloos te ontbinden. Deze termijn gaat lopen op de dag dat de Overeenkomst is gesloten.
 2. Huurder kan gebruikmaken van zijn herroepingsrecht door binnen de bedenktermijn aan Verhuurder een ondubbelzinnige verklaring toe te zenden waaruit dit blijkt. Hiervoor kan Huurder gebruikmaken van het modelformulier voor herroeping dat is opgenomen in Bijlage 1 onderaan deze Algemene Voorwaarden. Gebruik van dit formulier is niet verplicht.
 3. Huurder dient de retourkosten zelf te dragen. Indien deze kosten hoger zijn dan het reguliere posttarief geeft Verhuurder een raming van deze kosten. De verzendkosten die door Huurder zijn gemaakt bij de aankoop van het product worden niet begrepen onder de kosten voor het retourneren.
 4. Huurder kan de Overeenkomst conform de in lid 1 van dit Artikel gestelde termijn ontbinden door het modelformulier voor herroeping (digitaal) te zenden aan Verhuurder, of op andere ondubbelzinnige wijze aan Verhuurder kenbaar te maken dat hij van de aankoop af ziet. Verhuurder bevestigt in geval van een digitale melding de ontvangst van die melding. Na ontbinding heeft Huurder nog 14 dagen om het product terug te zenden. Het is ook mogelijk om binnen de in lid 1 van dit Artikel gestelde bedenktermijn het product direct terug te zenden, mits het modelformulier voor herroeping of andere ondubbelzinnige verklaring voor herroeping is bijgesloten.
 5. Producten kunnen geretourneerd worden naar het door Verhuurder opgegeven adres.
 6. Indien Huurder tijdig gebruikmaakt van zijn herroepingsrecht, is deze aan Verhuurder een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan het gedeelte dat door Verhuurder op verzoek van Huurder reeds is geleverd.
 7. Verhuurder betaalt (een deel van) de abonnementskosten uiterlijk binnen veertien (14) dagen, vanaf het moment van ontbinding van de Overeenkomst, terug aan Huurder. Terugbetaling geschiedt op dezelfde wijze als dat Huurder de abonnementskosten heeft betaald.
 8. Op de Website wordt duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst informatie over het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht en een eventuele gewenste procedure vermeld.

Artikel 10. Vergoeding en betaling

 1. Huurder dient betalingen aan Verhuurder volgens de in de bestelprocedure en eventueel op de Website aangegeven betaalmethoden te voldoen. Culaza is vrij in de keuze van het aanbieden van betaalmethoden en deze kunnen ook van tijd tot tijd wijzigen.
 2. De eerste betaling zal direct bij het plaatsen van de bestelling voldaan moeten worden.
 3. In geval Huurder een machtiging tot automatische incasso heeft afgegeven aan Verhuurder of een door haar ingeschakelde derde, dient Huurder er zorg voor te dragen dat de incasso uitgevoerd kan worden op het tijdstip van incasso. Stornering van geïncasseerde bedragen ontheft Huurder in geen geval van zijn betalingsverplichting(en) jegens Verhuurder.  
 4. Indien Huurder niet tijdig aan zijn betalingsverplichting uit hoofde van een Overeenkomst voldoet, is Verhuurder gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten totdat Huurder aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
 5. Indien Huurder niet tijdig aan zijn betalingsverplichting voldoet, is Huurder, nadat Huurder door Verhuurder is gewezen op de overschrijding van de betalingstermijn en Verhuurder de Huurder hierna een termijn van veertien (14) dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichting te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is Verhuurder gerechtigd de door Verhuurder gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen conform het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten (BIK).

Artikel 11. Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle aan Huurder geleverde producten blijven eigendom van Verhuurder.
 2. Huurder is niet bevoegd de producten te verkopen of anderszins te vervreemden. Daarnaast is het Huurder niet toegestaan om de goederen te verpanden of aan derden enig ander recht daarop te verlenen zolang het eigendom van deze producten niet op Huurder is overgegaan.
 3. Huurder is verplicht de producten die onder eigendomsvoorbehoud zijn afgeleverd zorgvuldig te bewaren.
 4. Verhuurder is gerechtigd de producten die onder eigendomsvoorbehoud zijn afgeleverd en nog bij de Huurder aanwezig zijn, terug te nemen indien Huurder zijn betalingsverplichting(en) niet nakomt of in betalingsmoeilijkheden verkeert of dreigt te gaan verkeren.
 5. In afwijking van het in lid 1 van dit Artikel bepaalde, kan na beëindiging van de Overeenkomst in overleg met Verhuurder het eigendom van de geleverde producten overgaan op Huurder.

Artikel 12. Duur en beëindiging van de Overeenkomst

 1. Indien de Overeenkomst voor een bepaalde tijd is aangegaan eindigt deze wanneer die tijd is verstreken. Een Overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan of met onbepaalde tijd is verlengd, eindigt na schriftelijke opzegging met inachtneming van een opzegtermijn een (1) maand.
 2. Opzegging van de Overeenkomst kan schriftelijk, telefonisch, via de website, per (aangetekende) post of op andere, schriftelijke, wijze geschieden. Huurder dient er zorg voor te dragen dat de opzegging Verhuurder tijdig bereikt. Verhuurder zal zorg dragen voor onverwijlde bevestiging van ontvangst van de opzegging.  
 3. Verhuurder kan de Overeenkomst te allen tijde opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van een (1) maand.
 4. Na beëindiging van de Overeenkomst dient Huurder de ontvangen producten binnen een (1) week te retourneren naar het door Verhuurder opgegeven retouradres. De retourkosten komen voor rekening van Huurder indien de Overeenkomst binnen drie (3) maanden wordt opgezegd. Indien de Overeenkomst na drie (3) maanden wordt opgezegd en de Huurder de bijbehorende maandbedragen heeft voldaan, ontvangt Huurder een retourlabel van Verhuurder om de producten kosteloos te retourneren. Het retourlabel is vijf (5) werkdagen geldig.  
 5. De producten dienen in goede en schone staat afgeleverd te worden bij Verhuurder. Verhuurder is gerechtigd om kosten die gemaakt moeten worden om de producten te herstellen of te vervangen in rekening te brengen bij Huurder en/of te verrekenen met de borg. Indien het product niet of niet in de juiste staat worden afgeleverd, binnen 14 dagen, kan leverancier de dagwaarde van het van het product in rekening brengen bij de Huurder. De dagwaarde wordt eenzijdig door de leverancier vastgesteld met een minimum van 50% van de nieuwwaarde van het product.
 6. Na beëindiging van de Overeenkomst zal de volledige borg worden terugbetaald aan Huurder, op voorwaarde dat alle producten in goede staat zijn afgeleverd bij Verhuurder en Huurder alle maandelijkse bedragen heeft voldaan. Terugbetaling zal uiterlijk binnen veertien (14) dagen na beëindiging van de Overeenkomst geschieden, op het bij Verhuurder bekende bankrekeningnummer.  

Artikel 13. Persoonsgegevens

 1. Culaza verwerkt de persoonsgegevens van Huurder conform de op de Website gepubliceerde privacy- en cookieverklaring.

Artikel 14. Klachtenprocedure

 1. Verhuurder biedt tweedehands producten aan met als gevolg dat de gehuurde producten gebruikssporen kunnen bevatten. Huurder mag verwachten dat de gehuurde producten voldoen aan redelijke verwachtingen, en geschikt zijn voor normaal gebruik. Indien Huurder een klacht heeft over een product  en/of over andere aspecten van de dienstverlening van Verhuurder, dan kan hij bij Verhuurder telefonisch, per e-mail of per post een klacht indienen. De contactgegevens zijn te vinden op de orderbevestiging.
 2. Verhuurder geeft Huurder zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen veertien (14) dagen na ontvangst van de klacht, een reactie op zijn klacht. Indien het nog niet mogelijk is een inhoudelijke of definitieve reactie te geven, dan zal Verhuurder binnen veertien (14) dagen na ontvangst van de klacht, de klacht bevestigen en een indicatie geven van de termijn waarbinnen zij verwacht een inhoudelijke of definitieve reactie te geven op de klacht van Huurder.
 3. Huurder kan ook een klacht indienen via het Europese geschillenbeslechtingsplatform, te bereiken via http://ec.europa.eu/odr/.

Artikel 15. Slotbepalingen

 1. Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Deze rechtskeuze laat de bescherming die Huurder op grond van het dwingende recht van zijn woonplaats geniet, onverlet.
 2. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement waarin Verhuurder gevestigd is.
 3. Indien enige bepaling uit de Overeenkomst nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Overeenkomst aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.
 4. Het is Huurder niet toegestaan om rechten en plichten die voortvloeien uit de Overeenkomst over te dragen aan derden zonder uitdrukkelijke toestemming van Verhuurder. Verhuurder is gerechtigd om zijn rechten en plichten die voortvloeien uit de Overeenkomst over te dragen aan derden die de betreffende bedrijfsactiviteiten van Verhuurder overnemen.
 5. Onder “schriftelijk” wordt in deze voorwaarden ook communicatie per e-mail of per enig ander elektronisch communicatiemiddel verstaan, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van het bericht voldoende vaststaat.

Contactgegevens

Mocht je na het lezen van deze Algemene Voorwaarden vragen, klachten of opmerkingen hebben, neem dan gerust contact met ons op.

Go Circular B.V.

h.o.d.n. Culaza

Hatertseweg 845

6535 ZT Nijmegen

Telefoon: 024-8000707

E-mail: klantenservice@culaza.nl

KvK-nummer: 72499478

btw-nummer: NL859130952B01

Bijlage I: Modelformulier voor herroeping
Modelformulier voor herroeping
(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)

Aan: Naam Handelaar

Adres (Postcode + Plaatsnaam):
Telefoon:
E-mail:

Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende
de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]*
de levering van de volgende digitale inhoud: [aanduiding digitale inhoud]*
de verrichting van de volgende dienst: [aanduiding dienst], herroep/herroepen

Besteld op/ontvangen op [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten]

[Naam Huurder(s)]

[Adres Huurder(s)]

[Handtekening Huurder(s)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

[Datum]
* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.